Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

SCHEDULE OF TELEFILM EXHIBITION 2019 / LỊCH HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM TELEFILM 2019

ADPEX JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Rm. G3, FOSCO Building, No. 6 Phung Khac Khoan, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3823 9052 * Fax: +84 28 3823 9053
Representative Office: Rm.405, 4F, No. 20 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi, Vietnam
Tel: +84 24 3516 2063 * Fax: +84 24 3516 2065
Email: ictcomm@ictcomm.vn or adpex@adpex.vn